1. ابتدا کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید
2. سپس از منو دستگاه استخر مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه تایید را فشار دهید.
3. پس از انتخاب استخر، تعداد نفرات مورد نظر را وارد نمایید و مجدا دکمه تایید را فشار دهید.
4. در ادامه رمز چهار رقمی خود را وارد کرده و دکمه تایید را فشار دهید.
لطفا در انتها رسید خود را تحویل بگیرید.